Følgende betingelser er PRO:Narvik generelle salgs og leveringsbetingelser som kommer til anvendelse dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov eller skriftlig avtalt mellom partene. Dette gjelder også når kjøper benytter alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra nedenstående leveringsbetingelser. 

 

 1. TILBUD/LEVERINGSAVTALE

1.1 Selgers tilbud er avgitt på grunnlag av disse salgsbetingelser dersom ikke annet er avtalt 

1.2 Tilbudet er uforbindtlig med mindre annet er skriftlig avtalt 

1.3 Gyldig avtale for spesialordre foreligger ikke før selger har bekreftet bestillingen, eller ved standard lagervare foretatt leveringen 

1.4 Kjøpers bestilling ansees som aksept av selgers tilbud. Salg og andre avtaler som våre funksjonærer eller representanter formidler, blir først bindende for oss ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering 

1.5 Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette 

 

 1. PRISER

2.1 For alt salg gjelder leveringsdagens priser hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Prisene gjelder EXW (avhentet vårt lager) hvis ikke annet er avtalt 

2.2 Er fast pris avtalt tas det forbehold om prisendringer på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 3% 

2.3 Endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader, avgifter etc. som inntreffer etter at avtale er inngått gir selger anledning til å endre prisene overensstemmende med kostnadsutviklingen. Utgjør et pristillegg mer enn 5% av fakturaverdien, kan kjøper heve leveringsavtalen. Har selger ikke mottatt hevingen innen 14 dager etter meldingen om prisforhøyning, ansees kjøper å ha godtatt pristillegget. 

 

 1. LEVERINGSBETINGELSER

3.1 Selgers standard leveringsbetingelser er EXW (fra vårt lager) dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 

3.2 Er avsendelsen av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørens lager, hos speditør, etc. 

 

 1. LEVERINGSTID

4.1 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato evt. skriftlig ordrebekreftelse er sendt. 

4.2 Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over derunder forsinket levering fra produsent. 

 

 1. FORSINKELSER

5.1 Hvis selger ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelsen fra selgers side ansees som sannsynlig, skal kjøper underrettes uten unødig opphold. Selger skal så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted. 

5.2 Dersom selger ikke kan bebreides for forsinkelsen, skal leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelig. 

5.3 Hvis selger ikke foretar levering innen den tid som er fastsatt i henhold til pkt. 5.2, er kjøper berettiget til å heve avtalen for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker kjøper å benytte hevingsretten, skal selger underrettes uten ugrunnet opphold. 

5.4 Kjøper kan ikke påberope seg forsinkelser som grunnlag for ytterligere misligholdsbeføyelser, herunder erstatningsansvar overfor selger. 

 

 1. KVANTUM

6.1 Priser betinger bestilling av det antall som gis i pristilbud. Ved endring i antall kan prisene endres. 

 

 1. EIENDOMSRETT/OPPHAVSRETT

7.1 Opphavsretten til selges utviklede konsepter, kreative opplegg, originalmateriale med mer tilhører selger og må ikke uten avtale med selger overlates til tredjepart. 

7.2 Det selger har fremskaffet eller skapt som forarbeid, mellomprodukter, materialer med mer er selgers eiendom. 

7.3 Det som nevnes i pkt 7.2 vil ikke benyttes til annet enn bestillers produksjon. 

7.4 Bestiller er selv ansvarlig for å besitte rettigheter til bruk av materiell til produksjon, spesielt med hensyn til bilder, logoer og tekster. I forhold til lov om opphavsrett er bestiller ansvarlig og kan ikke legge ansvar over på selger. 

 

 1. FORCE MAJEURE – ANNULLASJON

8.1 Dersom forhold som streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, etc. hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør levering av bestilte varer, er selger uten ansvar for følgene av dette. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. 

8.2 Foretar selgers leverandør annullasjon av noen art som berører selger, har selger tilsvarende rett til annullasjon ovenfor kjøper. 

8.3 Hvis en av partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i pkt 7.1, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part. 

 

 1. FORSENDELSER

9.1 Utkjøring og forsendelse med selgers transport beregnes til enhver tid etter gjeldende satser. 

 

 1. BETALINGSBETINGELSER

10.1 Betalingen skjer i henhold til oppgave på selgers faktura/nota 

10.2 Betalingsbetingelser, netto pr 10 dager. 

10.3 Betalingen skal skje uoppfordret og uten fradrag iht pkt 10.2 dersom ikke annet er avtalt. Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger. 

10.4 Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t på 14% p.a. 

10.5 Kjøpers berettigede reklamasjoner pga. ikke vesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis kravet er omtvistet 

10.6 Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle omkostninger er betalt fullt ut. Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet. 

10.7 Er det før levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale i henhold til frister, kan selger kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for betaling. Selger reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis kjøper misligholder eller må antas vil misligholde sine betalingsforpliktelser. 

10.8 Ved varekjøp/anførsel av varer for beløp under kr. 1000,- påløper faktureringsgebyr. 

10.9 Betaling anses ikke som utført før beløpet er godskrevet på selgers konto, eller honorert på annen avtalt måte. 

 

 1. REKLAMASJON

11.1 Ved mottagelsen av varen skal kjøper omgående undersøke disse. En vare som det reklameres på, skal lagres forsvarlig i påvente av saksbehandling fra selger. En reklamasjon skal dokumenteres gjennom bilder som tydelig identifiserer omfang antall og avvik. 

11.2 Reklamasjoner vedrørende:
a) Transportskade eller avvikende antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler for transport/fører. Transportør/fører skal signere for avviket på fraktbrev.
b) Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 5 virkedager, meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.
c) Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 5 virkedager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 1 år fra varens mottagelse. 

11.3 Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til varens verdi. Selger er ikke ansvarlig for skjulte feil. Det kan under ingen omstendighet kreves erstatning for følgeskader, arbeidskostnader eller andre typer avledende krav. 

11.4 Dersom varen skal erstattes fullt ut, går eiendomsretten til varen over til erstatningsansvarlig og kan kreves utlevert. 

 

 1. RETUR AV VARER

12.1 Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom kjøper og selger. 

 

 1. ANSVARSBEGRENSNINGER

13.1 Selger har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar som arbeidsutgifter, dagbøter, skadeserstatning eller annet, med mindre feil eller mangler ved varene kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger.
Selgers eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato, og er under enhver omstendighet begrenset til varens kostnad. 

13.2 Har varen mangel som selger svarer for, har selger valget mellom å gi forholdsmessige avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien eller å foreta den nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering. 

13.3 Rekvisisjon/fullmakt. Hvis kjøper ikke ønsker å benytte rekvisisjoner/fullmakter ved bestilling/henting av varer, bærer han selv ansvaret for uredelig uttak 

 

 1. FORBUD MOT OVERDRAGELSE

14.1 Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke 

 

 1. TVISTER

15.1 Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Selgers verneting anses som vedtatt av begge parter.